24 ساعته : 1-707070-0911
فروشگاه : 35232890 – 017
تلفکس : 35221199 – 017
مرکز خدمات مشتریان:   9879 274 0911
ایران ، استان گلستان ، شهرستان مینودشت
خیابان پاسداران ، میدان مرکزی ، پاساژ قاضوی
فروشگاه ابریشم کالا- کدپستی:35477 – 49816

فهرست